Niels van der Steenhoven

Gitaarles | Studio | Live

BLOG 

Welkom op mijn BLOG pagina. Hier probeer ik regelmatig te schijven over gitaar en muziek gerelateerde onderwerpen. Heb je vragen? Stel ze gerust via het contactformulier! 

Welcome to my BLOG page. Here, I strive to write regularly about guitar and music-related topics. Do you have any questions? Feel free to ask them via the contact form!


3 juli '23

Het Studeren van Slide Gitaar: Praktische Tips en Voorbeelden van Songs en Artiesten

Introductie:
Slide gitaar is een unieke techniek die een expressieve en soulvolle klank aan je spel toevoegt. Het vergt echter geduld en oefening om deze techniek onder de knie te krijgen. In deze blog zullen we praktische tips delen over het studeren van slide gitaar, evenals enkele inspirerende songs en artiesten om je op weg te helpen.

I. Basis Slide Techniek:
1. Kies de juiste slide: Kies een slide die comfortabel past op je vinger. Er zijn verschillende soorten slides beschikbaar, zoals glas, metaal of keramiek. Probeer verschillende materialen uit om te ontdekken welke het beste bij je spel past.
2. Correcte handpositie: Plaats je slide recht boven de fret en oefen een lichte druk uit om contact te maken met de snaren. Je wilt voorkomen dat andere snaren ongewenst gaan rinkelen.
3. Intonatie controleren: Schuif je slide langzaam langs de snaren en luister naar de intonatie. Als de toon niet zuiver is, moet je de positie van je slide aanpassen. Experimenteer met verschillende plekken tussen de frets om de juiste intonatie te vinden.

II. Slide Gitaar Oefeningen:
1. Eén snaar oefening: Begin met het oefenen op één snaar om vertrouwd te raken met het gebruik van de slide. Speel langzame, gecontroleerde noten en werk aan het vinden van de juiste intonatie.
2. Akkoordprogressies: Oefen slide gitaar in akkoordprogressies. Speel bijvoorbeeld een eenvoudige bluesprogressie en voeg slide-licks toe om je akkoorden op te fleuren.
3. Vibrato en bends: Werk aan het beheersen van vibrato en bends met de slide. Dit voegt expressie toe aan je spel. Oefen het subtiel buigen van de snaren en experimenteer met verschillende vibratotechnieken.

III. Voorbeelden van Songs en Artiesten:
1. Songvoorbeeld (Engels): "Statesboro Blues" - oorspronkelijk opgenomen door Blind Willie McTell en later populair gemaakt door The Allman Brothers Band. Dit nummer gebruikt een slide om een karakteristieke bluesy klank te creëren.
2. Artiestvoorbeeld (Engels): Duane Allman - Een legendarische slide gitarist die bekend staat om zijn spel met The Allman Brothers Band. Luister naar zijn werk in nummers als "Layla" van Derek and the Dominos en "Little Martha".

Conclusie:
Het studeren van slide gitaar vergt tijd en toewijding, maar met de juiste techniek en oefening kun je deze unieke klank toevoegen aan je gitaarspel. Experimenteer met verschillende slides, oefen specifieke technieken en laat je inspireren door geweldige slide gitaristen. Veel plezier met het ontdekken van de mogelijkheden van slide gitaar!


Title: Studying Slide Guitar: Practical Tips and Examples of Songs and Artists

Introduction:
Slide guitar is a unique technique that adds expressive and soulful sounds to your playing. However, it takes patience and practice to master this technique. In this blog, we will share practical tips for studying slide guitar, as well as provide examples of inspiring songs and artists to get you started.

I. Basic Slide Technique:
1. Choose the right slide: Select a slide that comfortably fits on your finger. There are different types of slides available, such as glass, metal, or ceramic. Try out different materials to discover which works best for your playing.
2. Proper hand positioning: Place your slide directly above the fret and apply gentle pressure to make contact with the strings. You want to avoid unintended buzzing or ringing of other strings.
3. Checking intonation: Slide your slide slowly along the strings and listen for intonation. If the pitch is not accurate, adjust the position of your slide. Experiment with different spots between the frets to find the correct intonation.


II. Slide Guitar Exercises:
1. Single-string exercise: Begin by practicing on a single string to familiarize yourself with using the slide. Play slow, controlled notes and work on finding the correct intonation.
2. Chord progressions: Practice slide guitar within chord progressions. For example, play a simple blues progression and incorporate slide licks to spice up your chords.
3. Vibrato and bends: Work on mastering vibrato and bends with the slide. This adds expression to your playing. Practice subtly bending the strings and experiment with different vibrato techniques.


III. Examples of Songs and Artists:
1. Song example: "Statesboro Blues" - originally recorded by Blind Willie McTell and later popularized by The Allman Brothers Band. This song utilizes slide guitar to create a characteristic bluesy sound.
2. Artist example: Duane Allman - A legendary slide guitarist known for his work with The Allman Brothers Band. Listen to his playing in songs like "Layla" by Derek and the Dominos and "Little Martha."


Conclusion:
Studying slide guitar requires time and dedication, but with the right technique and practice, you can add this unique sound to your guitar playing. Experiment with different slides, practice specific techniques, and draw inspiration from great slide guitarists. Enjoy exploring the possibilities of slide guitar!

4 juni 2023

For an advanced player, here are some areas that could be worth focusing on to further develop their skills:

Technique: Even at an advanced level, there is always room for improvement in terms of technique. This includes things like speed, accuracy, and dynamics. Focusing on advanced techniques like sweep picking, tapping, and advanced fingerstyle patterns can help to improve overall playing ability.

Theory: Understanding music theory can help an advanced player to expand their knowledge and create more complex and interesting musical ideas. This can include topics such as chord progressions, scales, modes, and harmonic analysis.

Improvisation: Improvisation is an important skill for any musician, and an advanced player should focus on developing their improvisational abilities. This involves developing a strong sense of melody, rhythm, and harmony, as well as being able to think creatively on the spot.

Repertoire: Building a diverse repertoire of songs in different genres and styles can help an advanced player to expand their musical vocabulary and challenge themselves. This can include learning complex pieces, covering songs, and writing original material.

Performance: Performing in front of an audience can be a great way to develop confidence and stage presence. An advanced player should focus on honing their performance skills, including stage presence, audience engagement, and the ability to perform under pressure.

Recording: Recording and producing music can be a great way to develop skills in composition, arranging, and audio engineering. An advanced player should focus on developing their recording and production skills to create high-quality recordings and share their music with a wider audience.

Teaching: Finally, an advanced player may want to consider teaching others to share their knowledge and help others develop their skills. This can be a great way to reinforce your own understanding of music and develop your ability to communicate complex ideas.


In Dutch:

Voor een gevorderde gitarist zijn hier enkele gebieden waarop je je zou kunnen richten om je vaardigheden verder te ontwikkelen:

Techniek: Zelfs op gevorderd niveau is er altijd ruimte voor verbetering op het gebied van techniek. Dit omvat zaken zoals snelheid, nauwkeurigheid en dynamiek. Richt je op gevorderde technieken zoals sweep picking, tapping en geavanceerde fingerstyle-patronen om je algehele speelvaardigheid te verbeteren.

Muziektheorie: Het begrijpen van muziektheorie kan een gevorderde gitarist helpen zijn kennis uit te breiden en complexere en interessantere muzikale ideeën te creëren. Dit kan onderwerpen omvatten zoals akkoordprogressies, toonladders, modi en harmonische analyse.

Improvisatie: Improvisatie is een belangrijke vaardigheid voor elke muzikant, en een gevorderde gitarist zou zich moeten richten op het ontwikkelen van zijn improvisatievermogen. Dit omvat het ontwikkelen van een sterk gevoel voor melodie, ritme en harmonie, evenals het vermogen om ter plekke creatief te denken.

Repertoire: Het opbouwen van een divers repertoire van nummers in verschillende genres en stijlen kan een gevorderde gitarist helpen zijn muzikale vocabulaire uit te breiden en zichzelf uit te dagen. Dit kan het leren van complexe stukken, het coveren van nummers en het schrijven van eigen materiaal omvatten.

Optreden: Optreden voor een publiek kan een geweldige manier zijn om zelfvertrouwen en podiumaanwezigheid te ontwikkelen. Een gevorderde gitarist moet zich richten op het aanscherpen van zijn uitvoeringsvaardigheden, inclusief podiumaanwezigheid, interactie met het publiek en het vermogen om onder druk te presteren.

Opnemen: Opnemen en muziek produceren kan een geweldige manier zijn om vaardigheden op het gebied van compositie, arrangement en audiotechniek te ontwikkelen. Een gevorderde gitarist moet zich richten op het ontwikkelen van zijn opname- en productievaardigheden om hoogwaardige opnamen te maken en zijn muziek met een breder publiek te delen.
Lesgeven: Tot slot zou een gevorderde gitarist kunnen overwegen om anderen les te geven om zijn kennis te delen en anderen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan een geweldige manier zijn om je eigen begrip van muziek te versterken en je vermogen om complexe ideeën over te brengen te ontwikkelen.